LEE KUM KEE

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a
jejich shromažďování

Obecné zásady

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je vás informovat, jak bude Lee Kum Kee (Europe) Ltd. (dále „my“) shromažďovat a zpracovávat osobní údaje pomocí našich stránek. Tyto zásady platí pro naše aktivity v EU (včetně prodeje našich výrobků fyzickým osobám v EU).

Lee Kum Kee (Evropa) Ltd. je firma založená ve Velké Británii, která bude správcem údajů odpovědným za tyto stránky. Je také součástí skupiny Lee Kum Kee. Tam, kde je náš vztah se skupinou důležitý pro ochranu vašich osobních údajů, jsme v dále uvedených bodech (viz body "Poskytnutí vašich osobních údajů" a "Přenos vašich údajů") uvedli potřebné informace.

Vaše osobní údaje respektujeme a zavazujeme se je chránit. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme, používáme a poskytujeme vaše osobní údaje a jaká práva v této souvislosti máte.

Tento dokument byl naposledy aktualizován 16. května 2018; starší verze si lze vyžádat u nás.

Účel těchto zásad

Tyto zásady o ochraně osobních údajů stanovují – v souladu s našimi závazky podle zákonů EU – jak budeme shromažďovat, uchovávat a používat ty z vašich osobních údajů, jichž jsme správcem. Účely, k nimž vaše osobní informace jako jejich správce můžeme využívat, najdete zejména v tabulce, uvedené dále v bodu „Jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje“. Pokud v těchto zásadách hovoříme o „vás“, máme na mysli fyzickou osobu, jejíž osobní informace jako jejich správce využíváme.

Typy shromažďovaných osobních údajů

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace, na jejichž základě lze zjistit totožnost fyzické osoby. Osobními údaji nejsou data, z nichž byly osobně identifikovatelné údaje vymazány (anonymní data).

V rámci našeho podnikání, např. při registraci a správě našich webových stránek a souvisejících produktů a služeb (včetně online služeb), můžeme shromažďovat, používat, ukládat a přenášet různé typy osobních údajů:

 • Identifikační údaje, čímž se rozumí křestní jméno, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, rodinný stav, způsob oslovení, datum narození a pohlaví.

 • Kontaktní údaje, jimiž jsou fakturační a dodací adresa, email a telefonní čísla.

 • Finanční údaje, což jsou údaje o bankovním účtu a platební kartě.

 • Transakční údaje, což jsou informace o vámi provedených a obdržených platbách a produktech a službách, které jste u nás zakoupili.

 • Technická data, což je adresa internetového protokolu (IP), vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma a lokality, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platforma, případně údaje o dalších technologiích na přístrojích, s jejichž pomocí naše stránky používáte.

 • Údaje o profilu jsou vaše uživatelské jméno a heslo, informace o provedených nákupech nebo objednávkách, vaše zájmy, preference, zaslané připomínky odpovědí v anketách, jakož i informace o vzdělání a informace o vzdělání a profesi, koníčky a rekreační činnosti; informace o jiných souvisejících produktech a službách, které máte předplacené a demografické údaje o vaší rodině a domácnosti.

 • Údaje o použití jsou informace o tom, jak využíváte naše stránky, produkty a služby.

 • Marketingové a komunikační údaje jsou informace o tom, jaké marketingové materiály od nás a našich partnerů přijímáte a jakým způsobem s námi chcete komunikovat.

Pokud od nás sběr osobních údajů požaduje zákon nebo podmínky vzájemně uzavřené smlouvy a vy tyto informace na požádání odmítnete poskytnout, nebudeme schopni smlouvu plnit (například poskytnout požadované zboží nebo služby). V takovém případě možná budeme nuceni zrušit poskytování objednaného produktu nebo služby; samozřejmě vás vždy o tom uvědomíme.

Jak se vaše osobní údaje shromažďují?

K shromažďování údajů používáme různé metody, například:

 • Přímý kontakt.V takovém případě nám osobní, kontaktní a finanční údaje poskytnete vyplněním formulářů, telefonicky, zasláním poštou nebo emailem nebo jiným způsobem. Tyto údaje nám poskytnete například když:

  • žádáte o naše výrobky nebo služby;

  • předplatíte si nebo odebíráte naše služby nebo publikace;

  • požádáte o zaslání marketingových materiálů;

  • zúčastníte se spotřebitelské soutěže, promo akce nebo průzkumu;

  • poskytnete nám svůj názor na naše produkty, služby nebo stránky.

 • Automatizované technologie nebo interakce. Technické údaje o vašem přístroji, způsobu prohlížení stránek a chování můžeme získávat automaticky, když se pohybujete na našich stránkách. Tyto údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie, serverových protokolů a dalších podobných technologií. Technické údaje o vás můžeme získat také při vaší návštěvě jiných stránek, které využívají naše soubory cookie.

 • Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje. Osobní údaje o vás můžeme obdržet od nezávislých subjektů:

  • Technické údaje od těchto subjektů:

   • firmy sídlící mimo EU zajišťující analytická data, například ze služby Google Analytics;

   • reklamní sítě sídlící mimo EU, např. Google AdWords;

   • firmy sídlící mimo EU zajišťující vyhledávací služby, například Google, Bing, Yahoo.

  • Kontaktní, finanční a transakční data od poskytovatelů technických, platebních a doručovacích služeb.

  • Údaje o totožnosti od zprostředkovatelů nebo agregátorů dat.

  • Údaje o totožnosti a kontaktní údaje z veřejně přístupných zdrojů (například rejstříků firem a voličů umístěných v rámci EU).

 • Pokud jsme správce vašich osobních údajů, evropská legislativa nám ukládá, abychom vás jasně informovaly o účelech, k nimž osobní údaje zpracováváme a právním základu takového zpracování.

K čemu vaše údaje využíváme

V následující tabulce uvádíme všechny způsoby, jimiž chceme vaše osobních dat údaje využívat, a na jakém právním základě tak budeme činit. Tam, kde je to relevantní, jsme také uvedli naše legitimní zájmy.

Upozorňujeme, že jeden osobní údaj může být zpracován na více právních základech, podle konkrétního způsobu použití. Pokud potřebujete podrobnosti ke konkrétnímu právnímu základu (a k danému účelu je uvedeno více možných základů), kontaktujte nás.

Marketing z naší strany a jiných subjektů

Některé způsoby využití osobních údajů, zejména v oblasti marketingu a reklamy, si můžete sami určit.

Na základě vašich identifikačních, kontaktních a technických údajů, informací o vašem využívání služeb a profilu si můžeme učinit určitou představu o vašich potřebách či zájmech. Na základě této představy můžeme vybírat produkty, služby a nabídky, které vám předložíme.

Marketingové informace od nás budete dostávat, pokud jste u nás nakoupili výrobky nebo služby (jako fyzická osoba) nebo jste nás požádali o nějaké informace a pokud jste (v obou případech) výslovně neodmítli zasílání marketingových materiálů.

Zasílání těchto zpráv či konkrétní kampaně můžete kdykoli zastavit pomocí odkazu v konkrétní správě nebo po přihlášení na našich stránkách - zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí příslušných políček u marketingových preferencí.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje si uchováme pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, k němuž byly shromážděny, včetně jakýchkoli závazků právního, účetního nebo regulatorního rázu.

Při určování vhodné doby uchovávání osobních údajů zvažujeme jejich množství, povahu a citlivost, možné riziko při neoprávněném použití nebo zveřejnění, účel zpracování, zda tohoto cíle můžeme dosáhnout jinými prostředky, jakož i požadavky platného zákona.

Zákon nám ukládá pro daňové a právní účely uchovávat základní informace o našich zákaznících (včetně kontaktních, identifikačních, finančních a transakčních) po dobu šesti let poté, co přestanou být zákazníky.

Za určitých okolností nás můžete požádat o odstranění svých údajů – další informace naleznete v části „Vaše práva na ochranu údajů“.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (aby z nich nebylo možno zjistit vaši totožnost) pro výzkumné nebo statistické účely. V takovém případě můžeme tyto informace používat bez dalšího upozornění a bez časového omezení.

Poskytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme – k zajištění činností uvedených ve výše uvedené tabulce – poskytnout těmto subjektům:

 • Jakékoli dceřiné, mateřské a sesterské společnosti nebo pobočky firem ovládaných skupinou Lee Kum Kee samotnou nebo spolu s jiným subjektem;

 • Jakákoli právnická nebo fyzická osoba jednající jménem společnosti nebo společně s ní, například poskytovatelé různých služeb jako hosting, reklama a elektronická pošta;

 • Jakýkoli subjekt, u něhož nám to nařídí soud nebo kompetentní orgán. Pokud bychom například dostali soudní příkaz k poskytnutí specifických informací o zákaznících, museli bychom tyto informace sdělit řádně jmenovanému úředníkovi soudu nebo jiným osobám, které soudní příkaz stanoví.

Pokud bychom se rozhodli naše komerční aktivity nebo nějakou část našeho majetku prodat, převést nebo sloučit s jiným subjektem, případně zakoupit jiný subjekt či s ním provést fúzi, možná bude nutné vaše osobní údaje poskytnout těmto subjektům. Pokud dojde ke změnám ve vlastnictví naší firmy, noví vlastníci mohou vaše osobní údaje používat tak, jak je uvedeno v těchto zásadách.

Všechny třetí strany žádáme, aby respektovaly bezpečnost vašich osobních údajů a zacházely s nimi v souladu se zákonem. Externím poskytovatelům služeb neumožňujeme používat vaše osobní údaje pro své vlastní účely; mohou je zpracovávat pouze k účelům námi určeným a v souladu s našimi pokyny.

Přenos vašich údajů

Lee Kum Kee Group je nadnárodní společnost. Osobní informace jsou uloženy na serverech v různých zemích a mohou být zpracovávány i mimo Evropský hospodářský prostor.

Při každém předání vašich osobních údajů z prostoru Evropského hospodářského prostoru zajistíme jejich ochranu v rozsahu srovnatelném s EHP, a to na základě alespoň jednoho z těchto opatření:

Pokud vás zajímají další informace o konkrétním mechanismu, jaký využíváme při poskytování vašich osobních údajů mimo EHP, kontaktujte nás.

Zabezpečení osobních údajů

Zavedli jsme příslušná bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, nepovolanému přístupu či využití, změnám nebo zveřejnění vašich osobních údajů. Navíc umožňujeme přístup k vašim osobním údajům pouze těm zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům a dalším subjektům, kteří jej potřebují. Tyto subjekty budou vaše osobní údaje zpracovávat pouze na základě našich pokynů a jsou vázány závazkem mlčenlivosti.

Zavedli jsme přiměřená postupy k řešení jakéhokoli podezření na narušení ochrany osobních údajů, a pokud to zákon požaduje, o této skutečnosti uvědomíme vás i příslušný regulační orgán.

Vaše práva na ochranu údajů

V rámci legislativy na ochranu osobních údajů máte ke svým osobním datům práva, která můžete za určitých okolností uplatnit. Tato práva jsou:

 • Požádat o přístup k vašim osobním údajům (tzv. „žádost o přístup k údajům o subjektu údajů“). Tak získáte přehled o osobních údajích, které o vás uchováváme, a můžete zkontrolovat, zda je zpracováváme v souladu s právními předpisy.

 • Požadovat opravu osobních údajů, které o vás máme. Tak můžete zjistit, zda vaše informace nejsou neúplné nebo nepřesné a zajistit jejich opravu.

 • Požádat o výmaz osobních údajů. Tak můžete zajistit vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud už nemáme pádný důvod k jejich dalšímu zpracování. O vymazání nebo odstranění údajů také můžete požádat, pokud jste uplatnili právo vznést námitku proti zpracování (viz dále).

 • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo platí, pokud údaje zpracováváme na základě legitimních zájmů našich nebo jiného subjektu, a máte v této situaci nějaký důvod, proč proti zpracování vznést námitky. Máte také právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 • Vyžádat si omezení zpracování osobních údajů. Tímto způsobem si můžete vyžádat pozastavení zpracování vašich údajů, například pokud chcete, abychom si ověřili jejich přesnost nebo důvod jejich zpracování.

 • Požadovat předání osobních údajů jiné straně (tzv. „právo na přenositelnost údajů“).

 • Zrušit souhlas. Toto právo platí pouze v případě, že osobní údaje zpracováváme pouze na základě vašeho souhlasu. Zrušení vašeho souhlasu nebude mít vliv na jakékoli dosavadní zpracování.

Pokud chcete uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, kontaktujte nás na adrese europe.enquiry@LKK.com.

Za zpřístupnění svých osobních údajů (ani za výkon jiných svých práv) nemusíte platit žádný poplatek. Přiměřený poplatek se však může naúčtovat, pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakovaná nebo nadměrná. Alternativně můžeme za takových okolností odmítnout vaší žádosti vyhovět.

Abychom si ověřili vaši totožnost a zajistili, že máte právo na přístup k osobním informacím (či k uplatnění dalších takových práv), možná vás požádáme o ověření totožnosti. Jedná se o bezpečnostní opatření zajišťující, že osobní údaje nebudou poskytnuty neoprávněným osobám. K urychlení naší odpovědi vás také můžeme požádat o další informace.

Na veškeré legitimní požadavky se budeme snažit odpovědět do jednoho měsíce. Pokud je však vaše žádost obzvlášť složitá nebo jste zadali více požadavků, může to trvat déle. V tomto případě vás o zpoždění budeme informovat a průběžně podávat další informace.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto zásady kdykoli upravovat. Pokud takové změny provedeme, aktualizované znění bude včas umístěno na našich stránkách, a pokud provedeme podstatné změny, poskytneme k nim dobře viditelné oznámení.

Tyto zásady byly sepsány v anglickém jazyce. Pokud dojde k rozporu mezi anglickou verzí a překladem, platí anglická verze.

Kontaktujte nás

S jakýmikoli dotazy ohledně těchto zásad a se žádostmi o uplatnění zákonných práv kontaktujte náš tým pro ochranu osobních údajů na dále uvedené adrese.

Kontaktní informace

Úplný název právnické osoby: Lee Kum Kee (Europe) Ltd.

Email:europe.enquiry@LKK.com

Poštovní adresa: 3 Harbour Exchange Square, London, UK. E14 9GE

Telefon: +44 2070687888

Další pokyny k vašim právům jsou k dispozici na úřadu britského komisaře pro informace (https://.ico.org.uk/). Máte také právo si stěžovat britskému dozorčího orgánu pro ochranu osobních údajů – Úřadu komisaře pro informace na adresehttps://ico.org.uk/concerns/,pokud se domníváte, že byly vaše osobní údaje zpracovány v rozporu se zákonem. Než však stížnost odešlete, bychom rádi, kdybyste se s případným problémem svěřili nejprve nám – pokusíme se jej s vámi vyřešit.

Pokud máte bydliště mimo Velkou Británii, můžete se obrátit např. na český Úřad pro ochranu osobních údajů; potřebné informace najdete v kontaktních údajích uvedených výše.

Ke sledování provozu a funkce těchto stránek používáme soubory cookie. Dalším prohlížením souhlasíte s použitím těchto souborů. Můžete je však v prohlížeči zablokovat – další informace najdete zde. Můžete si také prostudovat naše zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití.