LEE KUM KEE

Podmínky

1. Podmínky

„My“ nebo „nás“ znamená kteroukoli z dceřiných, přidružených a sesterských společností skupiny Lee Kum Kee (dále společně jen „společnost“). Přečtěte si pozorně tyto podmínky použití – upravují způsob použití těchto webových stránek (dále „stránky“). Použitím těchto stránek se zavazujete dodržovat podmínky jejich použití. Tyto podmínky můžeme čas od času měnit aktualizací tohoto textu. Nová verze podmínek vstoupí v platnost po uveřejnění.

2. Registrace

 1. Některé části stránek (dále „vyhrazená sekce“) mohou být dostupná pouze po registraci. V rámci registrace:

  1. musíte uvést přesné, úplné a aktualizované informace;

  2. musíte bezpečně uchovávat uživatelská jména a hesla, která vám poskytneme;

  3. dáváte nám právo předpokládat, že každý uživatel užívající naše stránky pod vaším uživatelským jménem a heslem jste buď vy, nebo osoba, která k tomu má od vás oprávnění.

 2. Berete na vědomí, že vaše využití některých vyhrazených sekcí se může řídit dalšími, dodatečnými podmínkami. Pokud tomu tak je, budete o tom informováni a tyto dodatečné podmínky:

  1. budou upravovat vaše využívání dané vyhrazené sekce a budou platit nad rámec těchto hlavních podmínek;

  2. v případě rozporu mezi dodatečnými a hlavními podmínkami platí podmínky dodatečné.

3. Služby

 1. Berete na vědomí, že – podle našeho uvážení a bez dalšího upozornění – máme právo:

 2. naše stránky nebo jakoukoli jejich část (včetně jakýchkoli vyhrazených sekcí, podléhajících registraci);

 3. měnit nebo zcela zrušit tyto stránky, jakoukoli jejich část a služby na nich dostupné, a to bez jakéhokoli upozornění.

4. Obsah stránek

 1. Berete na vědomí, že obsah stránek podléhá autorským právům a případně i dalším právům duševního vlastnictví (dále „práva duševního vlastnictví“). Pokud vás k tomu výslovně neopravňuje zákon, nesmíte (sami, současně s jinou osobou, ani to žádné osobě umožnit):

  1. bez našeho předchozího písemného souhlasu jakýkoli obsah stránek prodávat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, veřejně zobrazovat, využívat k přípravě odvozenin, publikovat jinde nebo jinak používat k jakýmkoli veřejným nebo komerčním účelům;

  2. použít obsah těchto stránek k jakémukoli účelu na jiném webu nebo počítačové síti;

  3. dekompilovat jakýkoli software z našich stránek určený ke stažení;

  4. jiným způsobem při používání našich stránek nebo jeho obsahu porušovat práva duševního vlastnictví jiných osob.

 2. Pokud není výslovně uvedeno jinak, žádné vaše aktivity na našich stránkách vám nezajistí práva duševního vlastnictví k těmto stránkám ani povolení k čerpání takových práv.

5. Zavazujete se v souvislosti s našimi stránkami neprovádět tyto aktivity:

 1. nahrávat, publikovat, posílat emailem, nabízet nebo jinak přenášet jakýkoli obsah stránek, ke kterému nemáte práva (ať už vlastnická, daná smlouvou či odvozená) k jejich přenosu, a dále je využívat či publikovat komentáře způsobem nezákonným, škodlivým, výhružným, hrubým, obtěžujícím, hanlivým nebo jinak nevhodným;

 2. vydávat se za jinou osobu zasíláním falešných nebo manipulovaných informací pomocí našich služeb;

 3. nahrávat, publikovat, posílat emailem nebo jinak přenášet jakýkoli obsah stránek způsobem, který by porušoval jakákoli práva vlastnická nebo duševního vlastnictví, např. patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo autorská práva jiných subjektů;

 4. nahrávat, publikovat, posílat emailem nebo jinak přenášet jakékoli nevyžádané nebo neautorizované propagační či reklamní materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, nabídky na aktivity typu „letadlo“ nebo jiné podobné, a to s výjimkou reklamních a propagačních materiálů, které výslovně a písemně a schválíme;

 5. nahrávat, publikovat, posílat emailem nebo jinak přenášet jakýkoli materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy, které by přerušily, zablokovaly nebo omezily funkčnost našich stránek, počítačového softwaru nebo hardwaru nebo využívaných telekomunikačních systémů;

 6. narušovat nebo blokovat služby, servery nebo sítě, na nichž jsou služby poskytovány, nebo porušovat jakékoli požadavky, postupy, zásady nebo předpisy takových sítí;

 7. shromažďovat nebo uchovávat osobní identifikovatelné informace o jiných uživatelích.

Berete na vědomí, že správci těchto stránek nemají za povinnost jakýkoli jejich obsah kontrolovat předem, mají však právo (nikoli však povinnost) odmítnout nebo smazat jakékoli materiály, které jsou pomocí služeb zpřístupněny. Bez omezení výše uvedeného práva mají správci těchto stránek dále právo a smazat jakékoli materiály, které podle jejich názoru porušují tyto podmínky nebo jsou jinak nevhodné.

6. Odkazy a reklama

 1. Nekontrolovali jsme všechny weby, na které odkazy na našich stránkách odkazují, a neodpovídáme za jejich obsah nebo přesnost (mj. ani za informace vyhledávačů či webů, na něž odkazuje reklama).

 2. Některé odkazy na našich stránkách jsou generovány automaticky a mohou být pro některé uživatele urážlivé nebo nevhodné. Uvedení jakéhokoli odkazu neznamená, že souhlasíme s obsahem odkazovaného webu, a vy tyto odkazy používáte na vlastní nebezpečí.

7. Použití stránek je na vaše riziko

 1. Naše stránky využíváte na vlastní riziko. Je na vás, abyste zvážili a nesli veškerá rizika, vzniklá využitím jakýchkoli materiálů na našich stránkách a spoléháním na jejich spolehlivost a přesnost, úplnost a užitečnost. Veškeré informace, zejména údaje o společnostech, investicích a cenných papírech, uvedené na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím, jsou poskytovány pouze pro informační účely. Chcete-li se na nějaké informace spolehnout, měli byste si vyžádat nezávislou konzultaci u odborníka.

 2. Snažíme se poskytovat komfortní a funkční stránky, nezaručujeme však, že informace na nich uvedené budou bez chyby, ani že stránky a server, na kterém běží, neobsahují viry a jiné škodlivé komponenty.

 3. Vynakládáme přiměřené úsilí k aktualizaci uvedených informací, nezavazujeme se však zajišťovat k nim podporu nebo údržbu. Informace, které na našich stránkách zveřejníte, uchováváte či používáte, doporučujeme zálohovat.

 4. Neodpovídáme za žádné náklady na servis, náhradu majetku, vybavení či ztrátu dat, které by vám vznikly v důsledku vašeho využití našich stránek.

 5. Aniž by byla omezena výše uvedená ustanovení, vše na našich stránkách je vám poskytováno „tak, jak je“, tj. bez záruky kvality nebo funkce. K našim stránkám neposkytujeme žádné záruky výslovné ani odvozené, mimo jiné ani záruku vhodnosti pro konkrétní účel nebo nenarušení jakýchkoli práv. Žádné záruky neposkytujeme, což platí v nejširším možném rozsahu podle platných zákonů.

 6. Pokud legislativa neumožňuje odmítnutí odvozovaných záruk podle odstavce e), ale umožňuje částečné omezení v určitém rozsahu, naše záruky jsou omezeny v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

8. Omezení odpovědnosti

 1. V rozsahu povoleném zákonem žádná strana (včetně této společnosti) podílející se na tvorbě, výrobě nebo poskytování stránek nebo jejich obsahu neodpovídá za žádné přímé, náhodné, následné nebo nepřímé škody, ztrátu nebo poškození dat či dobrého jména, ušlý zisk, zakázky nebo obchodní příležitosti nebo očekávané úspory, k nimž došlo v důsledku vašeho vstupu na naše stránky a do jejich obsahu, jejich používání nebo nemožnosti jejich použití, ať už by se tyto nároky opíraly o právní teorii záruky, smluvního ujednání, skutku atd., a bez ohledu na to, zda nám riziko takových škod bylo známo.

 2. Pokud legislativa neumožňuje odmítnutí nebo omezení odpovědnosti podle odstavce a), ale umožňuje částečné omezení v určitém rozsahu, naše odpovědnost je omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

9. Zrušení

 1. Pokud se budete muset zaregistrovat, svou registraci můžete kdykoli zrušit oznámením, které nám pošlete. Registraci můžeme také zrušit my, pokud naše stránky nebudete delší dobu navštěvovat, nebo pokud se budeme rozumně domnívat, že jste porušili platnou legislativu, jednali v rozporu s duchem nebo literou této smlouvy nebo porušili práva naše nebo jiného subjektu.

 2. Ustanovení těchto podmínkách v bodech „Použití stránek je na vaše riziko“, „Omezení odpovědnosti“ a „Všeobecná ustanovení“ zůstanou v platnosti i po zrušení vaší registrace či ukončení platnosti této smlouvy.

10. Oznámení

 1. Veškerá oznámení, která vám máme poskytnout, sdělíme uveřejněním na těchto stránkách. Zavazujete se tímto:

 2. Zjišťovat existenci nových oznámení na těchto stránkách;

 3. řídit se podle takových oznámení po jejich zveřejnění na stránkách.

11. Obecná ustanovení

 1. Pokud je jakákoli část této smlouvy považována za nevymahatelnou, bude taková část v platnosti a účinnosti v maximálním možném rozsahu, zatímco zbývající část smlouvy zůstane v plné platnosti a účinnosti. Tato smlouva se bude řídit hongkongskými zákony. Tímto neodvolatelně souhlasíte s výhradní pravomocí hongkongských soudů v případě sporu.

 2. Zavazujete se také odškodnit a ochránit nás, členy našeho představenstva, manažery, řadové zaměstnance i obchodní zástupce před jakýmikoli nároky, soudními žalobami nebo požadavky, mimo jiné včetně přiměřených právních a účetních nákladů, které by údajně nebo skutečně vznikly na základě vašeho využití těchto stránek či jejich obsahu, případně porušení této smlouvy.

Materiály nebo obsahem těchto stánek se rozumí vše, co si lze přečíst, prohlédnout, poslouchat, stáhnout nebo zpřístupnit na našich stránkách nebo jejich prostřednictvím (mimo jiné včetně zpráv, souborů, dat, softwaru, obrázků, snímků, ilustrací, textu a dalších materiálů).

12. Ochrana osobních údajů

 1. V důsledku vašeho použití stránek (například při registraci) mohou být vaše osobní údaje společností zpracovány. Pokud k tomu dojde, zpracování proběhne v souladu s platnými zákony a našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Tyto podmínky použití byly sepsány v anglickém jazyce. Pokud dojde k rozporu mezi anglickou verzí a překladem, platí anglická verze.

Ke sledování provozu a funkce těchto stránek používáme soubory cookie. Dalším prohlížením souhlasíte s použitím těchto souborů. Můžete je však v prohlížeči zablokovat – další informace najdete zde. Můžete si také prostudovat naše zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití.